Sekretesspolicy

1. Allmänt

Henkel Norden AB (nedan kallat Henkel) respekterar integriteten för var och en som besöker vår webbplats. Vi vill gärna informera dig om vilken typ av uppgifter Henkel samlar in och hur dessa används. Du får även veta hur du kan kontrollera att uppgifterna är korrekta och begära att Henkel raderar dem. Uppgifterna samlas in, behandlas och används i enlighet med uppgiftsskyddslagstiftningen i det land där den enhet som ansvarar för databehandlingen finns. Vi vidtar de åtgärder som krävs för att följa gällande lagstiftning.

Denna policy om behandling av personuppgifter gäller inte appar eller webbplatser som är åtkomliga via hyperlänkar i denna app.

2. Insamling, användning och behandling av personuppgifter

a) Google Analytics

Vi samlar in uppgifter om en viss person endast för bearbetning och användning, om du frivilligt bestämmer dig för att ange uppgifterna eller uttryckligen ger ditt tillstånd. Genom att göra så accepterar du följande användarvillkor.

När du besöker vår webbplats lagras vissa data automatiskt på våra servrar för systemadministration, statistik eller säkerhetskopiering. Dessa uppgifter omfattar namnet på din internetleverantör, i vissa fall din IP-adress, din webbläsarversion, operativsystemet som används för att komma åt vår webbplats, webbplatsen du använder för att besöka oss, de webbplatser som du besöker och eventuellt sökord som du har använt för att hitta vår webbplats. Beroende på omständigheterna kan sådana uppgifter tillåta att slutsatser dras om vissa besökare på webbplatsen. Inga personrelaterade data används dock i detta sammanhang. Sådan information används endast efter att den har hämtats in anonymt. Om Henkel överför data till en extern tjänsteleverantör kommer tekniska och organisatoriska åtgärder att vidtas som garanterar att överföringen sker i överensstämmelse med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna.

Om du frivilligt förser oss med personuppgifter kommer vi inte att använda, behandla eller överföra dessa utöver vad som är tillåtet enligt tillämplig lag eller vad du själv har angett i din samtyckesförklaring. Vidare kommer vi endast att överföra dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra detta enligt ett formellt beslut eller domstolsbeslut.

Eventuella ändringar i denna sekretesspolicy kommer att publiceras på denna sida. På så sätt kan du när som helst informera dig om vilken information vi sparar och hur vi samlar in och använder sådan information.
För DoubleClick använder vi en tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Montain View, CA 94043, för att visa dig relevanta annonser. För det ändamålet använder vi cookies som inte innehåller några personuppgifter. Även din IP-adress kommer att användas för att generera dessa cookies. DoubleClick-cookies använder ett pseudonym-ID-nummer som tilldelas din webbläsare för att kontrollera annonser på skärmen och lockande annonser. Det betyder att Google och dess partnersajter kan visa annonser baserat på tidigare besök på Henkel-sidor eller andra webbplatser. Google överför den information som samlas in från DoubleClick-cookies till en server och sparar den.
Data överförs endast till tredje part i den mån det är tillåtet enligt lagbestämmelser eller för kontrakterad databehandling. Genom att gå in på Henkel-webbplatsen samtycker du till användning av ovannämnda data och Googles behandling av data enligt beskrivningen ovan. Du kan ställa in din webbläsare så att den inte sparar cookies. Om du samtycker till att använda cookies i allmänhet men inte känner dig bekväm med att använda DoubleClick -cookies kan du klicka på den här länken (www.google.com/settings/ads/onweb) och ladda ned och installera ett insticksprogram till din webbläsare som avaktiverar Google-tjänsten DoubleClick.

b) Adobe Analytics

Förutsatt att du har samtyckt, använder denna webbplats Adobe Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irland) ("Adobe"). För detta ändamål installeras en cookie på din enhet. Denna cookie kommer att samla in data som; webbläsare och enhetsinformation, din IP-adress, besökta webbplatser samt datum och tid för serverförfrågan, i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet samt tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsleverantören.

Adobe (som personuppgiftsansvarig) kan använda dina uppgifter för egna syften som att profilera och länka din data till annan data som samlas in om dig (t.ex. via ditt Adobe-konto).

Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och bearbetas av Adobe på servrar i Storbritannien. För denna tredjehandsdataöverföring säkerställs en adekvat nivå av dataskydd genom standardavtalsklausuler, art. 46 GDPR, i avvaktan på ett beslut om lämplighet av Europeiska kommissionen (Art. 45 GDPR).

Vi har aktiverat IP-anonymiseringen, vilket innebär att den sista oktetten (den sista delen) av IP-adressen omedelbart döljs när IP-adressen samlas in av Adobe. Denna anonymisering utförs före all behandling av IP-adressen. Endast en ungefärlig plats kommer att vara tillgänglig för statistisk analys. Efter platsinformationen är behandlad kommer IP-adressen döljas och ersättas med:: X.X.X.X.

Genom att tillåta cookies på Henkel-webbplatsen godkänner du användningen av ovan nämnda data och den tidigare beskrivna behandlingen av Adobe.

Du hittar mer information om integritet i Adobes tjänster här: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Invändning mot datainsamling:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att inaktivera cookies på vår webbplats under "Cookies" under "Cookieinställningar". Om du samtycker till användningen av cookies i allmänhet, men du känner dig obekväm med användningen av Adobe Analytics-cookies, kan du följa denna länk (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) och avaktivera Adobe Analytics insamling och användning av data (cookies och IP-adress).

3. Säkerhet

Henkel kommer att spara dina personuppgifter på ett säkert sätt. Detta innebär att vi kommer att vidta alla nödvändiga skyddsåtgärder för att förhindra att dina uppgifter går förlorade, missbrukas eller ändras. Avtalspartners till Henkel som har tillgång till dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig tjänster för Henkels räkning är enligt avtal skyldiga att behandla dessa uppgifter som konfidentiella och får inte använda uppgifterna för några andra ändamål. I vissa fall måste vi förmedla frågor eller beställningar från dig till Henkels dotterbolag. Även i dessa fall kommer dina personuppgifter att behandlas som konfidentiella.

4. Personuppgifter för barn

Henkel vill inte samla in personuppgifter för barn under 14 års ålder. Om det behövs kommer Henkel att på lämplig plats uttryckligen fästa barns uppmärksamhet på att de inte ska skicka någon personlig information till Henkel. Om föräldrar eller andra vårdnadshavare upptäcker att barn de ansvarar för har lämnat personuppgifter till Henkel uppmanar vi dem att kontakta oss på adressen nedan (se avsnitt 6 nedan) om uppgifterna ska raderas. Därefter ser vi till att uppgifterna raderas utan dröjsmål.

5. Cookies

För att underlätta din användning av vår webbplats använder vi så kallade cookies. Cookies är små dataenheter som tillfälligt lagras på din dators hårddisk och som är nödvändiga för att använda vår webbplats. Informationen i våra cookies används bland annat för sessionskontroll, i synnerhet för förbättrad navigering och möjliggör en hög användarvänlighet av en webbplats. De cookies som vi använder lagrar inte någon personrelaterad information. Majoriteten av alla webbläsare godkänner automatiskt cookies. Du kan ändra detta genom att ändra inställningar i din webbläsare. Du kan ta bort de cookies som sparats på din dator när som helst genom att radera de tillfälliga filerna (klicka på "Verktyg/Extra" och sedan "Internetalternativ").

6. Dina önskemål och frågor/Uppgiftsskyddsombudet

Lagrade uppgifter raderas av Henkel när den lagstadgade lagringsperioden har löpt ut eller om Henkel inte längre behöver uppgifterna. Du kan givetvis när som helst begära att uppgifterna ska raderas. Du har också rätt att när som helst återta ditt samtycke till vidare användning eller behandling av dina personuppgifter i framtiden. I så fall, eller om du har andra önskemål i samband med dina personuppgifter, skicka ett mejl eller ett vanligt brev till vårt uppgiftsskyddsombud Andreas von Bernstorff, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Tyskland (e-postadress: Datenschutz@henkel.com). Kontakta oss också på detta sätt om du vill veta ifall vi har samlat in uppgifter om dig och i så fall vilka uppgifter. Vi gör vårt bästa för att tillgodose dina önskemål utan dröjsmål.

7. Offentligt register över bearbetning

Den federala dataskyddslagen (BDSG) föreskriver i paragraf 4g att dataskyddsansvarig ska göra följande uppgifter tillgängliga för alla på ett lämpligt sätt i enlighet med paragraf 4e:

(1) Namn på ansvarig enhet:
Henkel AG & Co. KGaA

(2) Personligt ansvarig partner/styrelse
Henkel Management AG
Carsten Knobel (Ordförande)
Marco Swoboda
Sylvie Nicol
Wolfgang König
Mark Dorn
Vice vd databehandling
Dr Peter Wroblowski 

(3) Adress för ansvarig enhet:
Postfach 
D-40191 Düsseldorf

(4) Avsikten med insamling, bearbetning eller användning av data:

  • bolagets syfte är tillverkning och distribution av kemiska produkter av alla slag, särskilt tvättmedel, rengöringsmedel och vårdprodukter, kemiska råmaterial, lim och industriella kemikalier
  • personliga hygienprodukter och kosmetika, läkemedelsprodukter
  • matvaror, förpackningsmaterial
  • teknisk utrustning och installationer
  • förvärv och förvaltning av fastigheter inklusive mark för jordbruk och skogsbruk.

Bolaget kan komma att förvärva inhemska och utländska företag av alla slag, göra affärer med dem och vidta åtgärder som gynnar bolagets syften.

(5) Beskrivning av de grupper av personer som berörs och respektive data- eller datakategorier:
Uppgifter om kunder, anställda, pensionerad personal, anställda i dotterbolag, anställda i externa företag (underleverantörer), leasingpersonal, arbetssökande, externa uppfinnare eller arvingar, leverantörer och tjänsteleverantörer, externa kunder, konsumenter, frivilliga i konsumenttest, besökare på webbplatsen, investerare samt finansiella analytiker och aktieägare – i den mån det är nödvändigt för att uppfylla de syften specificerade under punkt 7. (4).

(6) Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka uppgifterna kan lämnas meddelas:
Offentliga myndigheter, sjukförsäkringsfonder och arbetsgivaransvarsförening i händelse av närvaro av relevanta lagar, externa entreprenörer i enlighet med §11 BDSG, externa tjänsteleverantörer, Henkels pensionärsförening, anslutna företag och interna avdelningar för att uppfylla ändamål som anges i punkt 7. (4).

(7)  Regelbunden radering av data:
Lagstiftarna har utfärdat ett stort antal lagringsuppgifter och lagringsperioder. Uppgifterna raderas rutinmässigt efter utgången av dessa perioder. Uppgifter som inte påverkas av sådana bestämmelser utgår för de syften som anges i 7. (4) har upphört.

(8) Planerad dataöverföring till tredje land:
Som en del av ett globalt HR-informationssystem ska personuppgifter ställas till förfogande för utvalda ledande befattningshavare i tredje land. Motsvarande dataskyddsavtal enligt EU-standard kommer att avtalas med respektive företag.

8. Facebook-plugins

Våra webbsidor kan vara försedda med tilläggsprogram från facebook.com som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Det handlar framför allt om Facebooks "Gilla"-knapp. Om du öppnar en av våra sidor som är försedd med ett sådant tilläggsprogram skapas en direktanslutning i webbläsaren till Facebooks server och tilläggsprogrammet visas på skärmen via kommunikation med webbläsaren. Via tilläggsprogrammet förses Facebooks server med information om vilka av våra webbsidor du har besökt.

Om du är Facebook-medlem och är inloggad på ditt Facebook-konto när du besöker vår webbsida kommer denna information att kopplas till ditt Facebook-konto av Facebook. Om du använder någon av plugin-funktionerna (t.ex. genom att klicka på "Gilla"-knappen och lämna en kommentar), kommer denna information också att relateras till ditt Facebook-konto.

Ytterligare information om insamling och användning av data via Facebook och om de rättigheter och möjligheter som finns att tillgå för att skydda din integritet i detta sammanhang finns i Facebooks dataskyddsinformation: http://www.facebook.com/policy.php.

Du kan undvika att tillåta att Facebook kopplar besöket på vår webbsida till ditt Facebook-konto genom att logga ut från Facebook-kontot innan du går till våra webbsidor.