Användarvillkor

Introduktion

Denna webbplats erbjuds dig av Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Tyskland. Den information om Henkel AG & Co. KGaA (härefter kallat "Henkel"), dotterbolag till Henkel och tredje part som finns på denna webbplats har sammanställts med största noggrannhet. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig och helt korrekt. Henkel åtar sig inget ansvar för eventuella misstag i innehållet på denna webbplats. Långsiktiga uttalanden som görs på denna webbplats är baserade på vår bästa kunskap och övertygelse. Dock kan de resultat som verkligen uppnås av Henkel skilja sig mycket från dessa långsiktiga uttalanden eftersom de är beroende av en mängd faktorer av konkurrent- och makroekonomisk natur som i vissa fall ligger utanför Henkels kontroll. Utan förbindelse med några lagstadgade skyldigheter att ändra långsiktiga uttalanden har Henkel inte för avsikt att kontinuerligt uppdatera alla långsiktiga uttalanden som finns på denna webbplats.
Genom att besöka denna plats accepterar du utan begränsningar eller reservationer följande generella användarvillkor för den webbplats som du kan se eller skriva ut i en PDF-fil.
DENNA WEBBPLATS OCH DEN INFORMATION SOM FINNS HÄR ÄR INTE AVSEDD ELLER GODKÄND FÖR ANVÄNDNING INOM USA ELLER AV MEDBORGARE ELLER BOENDE I USA. DESSA PERSONER OMBEDS KONTAKTA SIN LOKALA WEBBPLATS FÖR HENKEL ELLER WEBBPLATSER FÖR HENKELS DOTTERBOLAG I USA.

Generella användarvillkor för webbplatsen

1. Upphovsrätt

Sidorna på vår webbplats skyddas av upphovsrätt. Skyddet omfattar framför allt all återgivning, anpassning, översättning, förvaring och bearbetning i andra medier, inklusive förvaring och bearbetning med elektroniska medel. All exploatering, helt eller delvis, av dessa kräver föregående skriftligt godkännande från Henkel AG & Co. KGaA, härefter kallat ”Henkel”. Både innehållet och strukturen för denna webbplats skyddas av upphovsrätten. All återgivning av information eller data, speciellt användning av text eller delar av sådan samt bildmaterial (förutom Henkels pressfoton) kräver Henkels föregående skriftliga godkännande. Illustrationerna skyddas av §72 German Copyright Act (UrhG). Rättigheterna till spridning och återgivning innehas av Henkel. Dessa rättigheter behåller laga kraft även när bilder automatiskt eller manuellt läggs till i ett arkiv.
Henkels pressfoton får bara användas för redaktionella ändamål. Henkels pressfoton som återges och/eller modifieras elektroniskt för redaktionella ändamål måste innehålla copyrightmärkningen "© [År] Henkel AG & Co. KGaA. Alla rättigheter förbehållna". Återutgivning är gratis, vi begär dock en kopia till våra arkiv.
© 2012 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Alla rättigheter förbehålls

2. Varumärken

Henkels ovala logotyp "A Brand like a Friend” och alla produktnamn och/eller produktmärken på dessa sidor är registrerade varumärken för Henkel AG & Co. KGaA, dess dotterbolag, filialer, licenstagare eller samarbetspartners. All obehörig användning eller missbruk av dessa varumärken är uttryckligen förbjuden och innebär ett brott mot varumärkeslagen, upphovsrättslagen, andra immateriella rättigheter eller konkurrensbegränsningslagen.

3. Friskrivning för tredje parts webbplatser

A. Sidorna på denna webbplats innehåller länkar (dvs. "hyperlänkar") till andra webbplatser som drivs av tredje part och vars innehåll inte är känt för Henkel. Henkel underlättar helt enkelt åtkomst till dessa webbplatser och åtar sig inget som helst ansvar för deras innehåll. Våra länkar till tredje parts webbplatser är endast avsedda att göra navigeringen enklare för dig. Uttalanden som görs på länkade platser är inte våra egna. Istället distanserar vi oss uttryckligen från allt innehåll på sidor hos tredje part som är länkade på sidorna hos vår webbplats. Speciellt åtar vi oss inget ansvar för eventuella brott mot bestämmelser eller intrång i tredje parts rättigheter som kan förekomma på sådana sidor.
B. För webbplatser till vilka hyperlänkar finns på Henkels webbplats är ägarna till dessa webbplatser ensamt ansvariga för innehållet på dessa sidor liksom för all försäljning av de produkter som erbjuds där och för hanteringen av eventuella beställningar som rör dessa.
C. Henkel åtar sig inget ansvar för brott mot upphovsrätt, varumärken eller annan immateriell egendom eller personliga rättigheter som finns på en sida som nås av en hyperlänk.
D. I händelse av en beställning eller annan juridiskt bindande handling rörande en transaktion upprättas ett kontrakt uteslutande mellan användaren och ägaren av respektive webbplats eller offererande part eller person som presenteras där, under inga omständigheter mellan Henkel och användaren. Observera generella affärsvillkor för respektive leverantör på den hyperlänkade webbplatsen.

4. Allmän friskrivning

Henkels ansvar för skador som uppstår från användandet av denna webbplats – oavsett laglig orsak, inklusive kränkning – är begränsat till skador orsakade avsiktligt eller genom grov försummelse. I fall det skulle uppstå ett obligatoriskt ansvar för Henkel som ett resultat av ett brott mot materiella avtalsskyldigheter är den totala skadeståndssumman begränsad till förutsebara skador. Detta påverkar inte Henkels ansvar enligt gällande produktansvarslag eller enligt givna garantier. Den tidigare nämnda ansvarsbegränsningen gäller också i händelse av dödsfall, kroppsskada eller hälsoproblem. Henkel gör stora ansträngningar för att hålla Henkels webbplatser fria från virus, vi kan dock inte garantera all frånvaro av virus. Av detta skäl rekommenderar vi att försiktighet iakttas genom lämpligt skydd mot virus (t.ex. virusprogram) före nedladdning av dokument och data. Henkel garanterar inte full frihet från fel hos de tjänster som erbjuds på Henkels webbplats och inte heller deras tillgänglighet.

5. Prognoser och avsiktsdeklaration

Långsiktiga uttalanden som görs på denna Internetplats har gjorts baserat på vår bästa kunskap och övertygelse. Dock kan de resultat som verkligen uppnås av Henkel skilja sig mycket från dessa långsiktiga uttalanden eftersom de är beroende av en mängd faktorer av konkurrent- och makroekonomisk natur som i vissa fall ligger utanför Henkels kontroll. Utan förbindelse med några lagstadgade skyldigheter att ändra långsiktiga uttalanden har Henkel inte för avsikt att kontinuerligt uppdatera alla långsiktiga uttalanden som finns på denna webbplats.

6. Henkelprodukter

De produkter som visas på denna webbplats är exempel på produkter som är tillgängliga från Henkels företag över hela världen. Henkel garanterar inte att en visad produkt också är tillgänglig i ditt land. För en lista över alla de Henkelprodukter som är tillgängliga i ditt land, gå till Henkels hemsida för ditt land; direkt åtkomst ges på hemsidan under rubriken "Henkel International".

Övrigt

Dessa generella användarvillkor regleras och analyseras i enlighet med lagstiftningen i Tyskland utan iakttagande av FN:s konvention om kontrakt för internationell försäljning av gods och tillämpningen av denna konvention på dessa generella användarvillkor är härmed uttryckligen utesluten. I den omfattning som tillåts av tillämplig lag är juridisk plats för alla tvister rörande denna webbplats Düsseldorf, Tyskland. Om någon bestämmelse i dessa allmänna användarvillkor är eller blir ogiltig ska detta inte påverka giltigheten hos övriga bestämmelser.